Privacy Policy

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

        ทางร้าน OmyimCanvas ไม่รับ พิมพ์ภาพหรือขยายภาพ ที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา เช่น ภาพละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพอนาจาร เป็นต้น แต่ถ้าภาพใดที่อยู่นอกเหนือจากนี้แล้วทางร้านเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็จะไม่รับพิมพ์ภาพหรือขยายภาพ  เช่นกัน การตัดสินของทางร้านฯ เป็นที่สิ้นสุด กรณีการสั่งพิมพ์ภาพหรือขยายภาพส่งให้บุคคลที่ 3 แล้วภาพนั้นมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ ให้ถิอว่าลูกค้าผู้สั่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณี แต่เพียงผู้เดียว ทางร้าน OmyimCanvas ถือว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้น

        การนำไฟล์ภาพจริงเผยแพร่ ทำซ้ำ ทางร้านยึดถือความเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของลูกค้า แต่ทางร้านขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับการถ่าย ผลงานสำเร็จภาพที่พิมพ์ลงแคนวาส ใช้เป็นผลงานของทางร้านตามสมควร เว้นแต่ว่าทางลูกค้าไม่อนุญาตให้แจ้งก่อนการพิมพ์ภาพ

Terms of use

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

        ทางร้าน OmyimCanvas ไม่รับ พิมพ์ภาพหรือขยายภาพ ที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา เช่น ภาพละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพอนาจาร เป็นต้น แต่ถ้าภาพใดที่อยู่นอกเหนือจากนี้แล้วทางร้านเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็จะไม่รับพิมพ์ภาพหรือขยายภาพ  เช่นกัน การตัดสินของทางร้านฯ เป็นที่สิ้นสุด กรณีการสั่งพิมพ์ภาพหรือขยายภาพส่งให้บุคคลที่ 3 แล้วภาพนั้นมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ ให้ถิอว่าลูกค้าผู้สั่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณี แต่เพียงผู้เดียว ทางร้าน OmyimCanvas ถือว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้น

        การนำไฟล์ภาพจริงเผยแพร่ ทำซ้ำ ทางร้านยึดถือความเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของลูกค้า แต่ทางร้านขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับการถ่าย ผลงานสำเร็จภาพที่พิมพ์ลงแคนวาส ใช้เป็นผลงานของทางร้านตามสมควร เว้นแต่ว่าทางลูกค้าไม่อนุญาตให้แจ้งก่อนการพิมพ์ภาพ

Legal

ข้อกำหนดในการใช้บริการ

        ทางร้าน OmyimCanvas ไม่รับ พิมพ์ภาพหรือขยายภาพ ที่ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมจรรยา เช่น ภาพละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพอนาจาร เป็นต้น แต่ถ้าภาพใดที่อยู่นอกเหนือจากนี้แล้วทางร้านเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็จะไม่รับพิมพ์ภาพหรือขยายภาพ  เช่นกัน การตัดสินของทางร้านฯ เป็นที่สิ้นสุด กรณีการสั่งพิมพ์ภาพหรือขยายภาพส่งให้บุคคลที่ 3 แล้วภาพนั้นมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพ ให้ถิอว่าลูกค้าผู้สั่งเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดทุกกรณี แต่เพียงผู้เดียว ทางร้าน OmyimCanvas ถือว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้น

        การนำไฟล์ภาพจริงเผยแพร่ ทำซ้ำ ทางร้านยึดถือความเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของลูกค้า แต่ทางร้านขออนุญาตล่วงหน้าสำหรับการถ่าย ผลงานสำเร็จภาพที่พิมพ์ลงแคนวาส ใช้เป็นผลงานของทางร้านตามสมควร เว้นแต่ว่าทางลูกค้าไม่อนุญาตให้แจ้งก่อนการพิมพ์ภาพ